16/06/2020

Σκιώδης συντάκτης για την γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018

Σκιώδης συντάκτης για την γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής – ετήσια έκθεση 2018 (2019/2197(INI))

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1. τονίζει ότι το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας, στη βελτίωση της υγείας και στη στήριξη των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και στην προώθηση των αξιών της ΕΕ για τον σκοπό αυτό· επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων προσφοράς και εμπορικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με επίκεντρο τη διαφοροποίηση των εξαγωγών, την προστιθέμενη αξία και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και την αρχή της «μη πρόκλησης ζημίας»· επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε μια ισχυρή, αποτελεσματική και αξιόπιστη εμπορική πολιτική, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ενός δίκαιου και ανοικτού πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες, το οποίο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών τεχνικής βοήθειας για τον σκοπό αυτό·
  2. τονίζει τη σημασία των ολοκληρωμένων, δεσμευτικών και εκτελεστών διατάξεων για τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD) των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ/FTA)· τονίζει επίσης τη σημασία της αποτελεσματικής παρακολούθησης· ζητεί τη συστηματική χρήση ολοκληρωμένων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με τη βιωσιμότητα του εμπορίου·
  3. επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η δυνατότητα να διεκδικούν την επισιτιστική κυριαρχία τους και να καθορίζουν με δικά τους δημοκρατικά μέσα τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν τα συστήματα τροφίμων τους· ζητεί μια ολιστική προσέγγιση για τον σκοπό αυτό, η οποία θα περιλαμβάνει βασικά ζητήματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, ο ανταγωνισμός (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) και οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί φραγμοί· καλεί, ειδικότερα, την ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσουν την τοπική παραγωγή τροφίμων, να στηρίξουν μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να αξιοποιήσουν τις συστάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)·
  4. επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής για τη διάρκεια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2014-2020, η απαγόρευση εξαγωγικών επιδοτήσεων δεν επηρεάζει τις οικονομικές στρεβλώσεις που προκύπτουν από άλλες άμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις, όπως στην περίπτωση των γαλακτοκομικών προϊόντων· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει μια αναθεώρηση των υφισταμένων διατάξεων της συμφωνίας του 1994 με την οποία θεσπίστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)· καλεί την ΕΕ να παράσχει βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον σχεδιασμό μηχανισμών ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·
  5. […]

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ.