01/07/2023

Κοινή γραπτή ερώτηση για την κατάργηση της απαίτησης για το ελάχιστο βάρος συκωτιού για την παραγωγή φουά γκρα

Στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας κρέατος πουλερικών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2023, η κατάργηση της απαίτησης για το ελάχιστο βάρος συκωτιού για το φουά γκρα έλαβε συντριπτική υποστήριξη.

Το ελάχιστο βάρος συκωτιού δεν αποτελεί έννοια «παραδοσιακή» ή επιστημονικά τεκμηριωμένη, αλλά καθορίστηκε το 1991 και τροποποιήθηκε το 1995 «λαμβάνοντας εν μέρει υπόψη δεδομένα από τεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν εκείνη την περίοδο»[1]. Οι εν λόγω μελέτες ανατέθηκαν από παραγωγούς φουά γκρα και δεν αξιολογήθηκαν από ομοτίμους ούτε επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητες μελέτες ή αξιολογήσεις.

Η καταναγκαστική σίτιση, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του βάρους, αντιβαίνει στην έκθεση της επιστημονικής επιτροπής για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων του 1998[2] και σε όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους[3].

Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει[4] «εναλλακτικές μεθόδους για την παραγωγή φουά γκρα, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν πρακτικές ήσσονος σημασίας στην ΕΕ». Για την ακρίβεια, οι μέθοδοι που δεν περιλαμβάνουν σίτιση δια καθετήρος στομάχου παρεμποδίζονται από την απαίτηση για το ελάχιστο βάρος συκωτιού.

  • Πώς προτίθεται να ανταποκριθεί η Επιτροπή στη συντριπτική υποστήριξη που εκφράστηκε στη δημόσια διαβούλευση για την κατάργηση της απαίτησης για το ελάχιστο βάρος συκωτιού;
  • Προτίθεται να προτείνει την κατάργηση αυτής της απαίτησης στον νέο κανονισμό, επιτρέποντας έτσι την παραγωγή φουά γκρα χωρίς καταναγκαστική σίτιση, προκειμένου να προστατευθούν η καλή διαβίωση των ζώων, οι επιλογές των καταναλωτών και οι αγροτικές δραστηριότητες που βελτιώνουν την καλή διαβίωση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;