27/01/2021

Κοινή ερώτηση προς την ΕΕ για την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας

Το ισχύον διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας στηρίζεται σε τρία μέσα: στην τελωνειακή ένωση, τη Συμφωνία άνθρακα και χάλυβα και το Καθεστώς εμπορίου γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων.

Στη μελέτη της του 2016 με τίτλο «Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade Framework, including the Customs Union, and an assessment of its possible enhancement» (Μελέτη για το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής ένωσης, και αξιολόγηση της πιθανής ενίσχυσής του), η Επιτροπή αξιολόγησε τα πλεονεκτήματα της ελευθέρωσης των συναλλαγών που καθιερώθηκε με το διμερές πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας και του πιθανού εκσυγχρονισμού του εν λόγω πλαισίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει, μέχρι στιγμής, αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο και το κόστος της κατάργησης του ισχύοντος διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών ΕΕ-Τουρκίας.

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση έως τον Μάρτιο του 2021 σχετικά με την πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Τι πράττει επί του παρόντος η Επιτροπή για να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;

2. Πότε θα τεθεί η εν λόγω έκθεση στη διάθεση του Κοινοβουλίου;

3. Θα περιλαμβάνει η έκθεση τον ακριβή αντίκτυπο και το κόστος της αναστολής καθενός από τα μέσα του διμερούς πλαισίου προτιμησιακών συναλλαγών για την Τουρκία, την ΕΕ και τα κράτη μέλη;

Δείτε εδώ την κοινή ερώτηση από τους ευρωβουλευτές Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Barry Andrews (Renew), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Olivier Chastel (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Christophe Hansen (PPE), Eva Kaili (S&D), Manolis Kefalogiannis (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Radan Kanev (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Frédérique Ries (Renew), Malik Azmani (Renew), Vangelis Meimarakis (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Giorgos Georgiou (The Left), Monika Beňová (S&D), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), David Lega (PPE), Miroslav Číž (S&D), Pernille Weiss (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Costas Mavrides (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE) και εδώ την απάντηση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Borrell εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής