12/01/2021

Στις Παρεμβάσεις του Blue Sky: “Αναθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί εκ μέρους όλων των κρατών-μελών, εξασφαλίζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αγοράς και μια δίκαιη και αναλογική κατανομή των εμβολίων. Επομένως, η παρεκτροπή χωρών από την κοινή συμφωνία θα πρέπει να επιφέρει συνέπειες.”