06/07/2020

Σκιώδης εισηγητής για την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

Σκιώδης εισηγητής για την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της έκθεσης καθώς και την ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Το σχετικό ΔΤ εδώ (στα Αγγλικά)